Get help now

Ciljni Stro353ki

Updated September 17, 2019
dovnload

Download Paper

File format: .pdf, .doc, available for editing

Ciljni Stro353ki essay

Get help to write your own 100% unique essay

Get custom paper

78 writers are online and ready to chat

This essay has been submitted to us by a student. This is not an example of the work written by our writers.

Ciljni StrosKi SEMINARSKA NALOGA Naslov seminarske naloge: KONCEPT CILJNIH STROSKOV Pri predmetu: EKONOMIKA IN ANALIZA POSLOVANJA Nosilec predmeta: doc.dr. Metka Tekavcic Ljubljana, november 2000 Avtor: Mitja Paris KAZALO 1. UVOD 3 2. RAZVOJ KONCEPTA CILJNIH STROSKOV 4 2.1. Stroski v zivljenskem ciklu proizvoda 4 2.2. Osnove koncepta ciljnih stroskov 5 3.

PROCES DOLOCITVE CILJNIH STROSKOV 7 3.1. Strategija podjetja in trzna strategija proizvoda / storitve 8 3.2. Raziskava trga in konkurence 9 3.3. Tehnolosko planiranje 9 3.4. Dolgorocno planiranje proizvodov / storitev, dobicka in stroskov 9 4. PROCES DOSEGANJA CILJNIH STROSKOV 10 4.1.

Priprava razvojnega plana 11 4.2. Nacrtovanje proizvoda / storitve in procesov 12 4.3. Proizvodnja / opravljanje storitev 13 5. SKLEPNE MISLI 13 6. LITERATURA 13 1. UVOD Ob cedalje mocnejsi konkurenci med ponudniki storitev in proizvodov na svetovnem trgu, ki se zrcali v potrebi po zmanjsevanju stroskov, izboljsanju kvalitete in skrajsanju casa razvoja in proizvodnje, se pojavlja vse vec ocitkov naslovljenih racunovodskim sistemom, da ne zagotavljajo kvalitetnih informacij za potrebe vodenja in upravljanja.

Osnovno sporocilo the ocitkov je, da so informacije, ki jih dajejo obstojeci racunovodski sistemi, prepozne in prevec agregirane, dostikrat pa tudi nerealne in zato neuporabne za nacrtovanje in kontrolo (Tekavcic, 2000, str. 2). V podjetjih so zaradi tega zaceli razvijati poslovno racunovodstvo (angl. “management accounting”), ki je namenjeno predvsem pripravi podatkov za potrebe upravljanja in vodenja podjetja. V okviru poslovnega racunovodstva so zaceli razvijati in uporabljati nove tehnike obravnavanja stroskov kot so: obravnavanje stroskov z vidika celotnega zivljenskega cikla posameznega proizvoda (angl. “product life cycle costing”), obravnavanje stroskov po aktivnostih poslovnega procesa (angl.

“activity based costing), ter koncept ciljnih stroskov (angl. “target costing”). V seminarski nalogi sem bom podrobneje posvetil osnovam in uporabi koncepta ciljnih stroskov. V poglavju RAZVOJ KONCEPTA CILJNIH STROSKOV (2. poglavje) bom definiral potek stroskov skozi zivljenski cikel proizvoda, podal osnove koncepta in opisal osnovne karakteristike koncepta ciljnih stroskov. V poglavju PROCES DOLOCITVE CILJNIH STROSKOV (3.

poglavje) bom podrobneje osvetlil postopek dolocanja ciljnih stroskih. V poglavju PROCES DOSEGANJA CILJNIH STROSKOV (4. poglavje) bom nekoliko vec napisal o postopkih za zmanjsevanje stroskov proizvodov, torej za manjsanje razkoraka med ciljnimi stroski in dosegljivimi stroski skozi faze zivljenskega cikla proizvoda ali storitve. 2. RAZVOJ KONCEPTA CILJNIH STROSKOV 2.1. Stroski v zivljenskem ciklu proizvoda V vecini podjetij zaradi zahtev trga vpeljujejo razlicne tehnike in procese za povecevanje produktivnosti in zmanjsevanje stroskov.

To lahko vkljucuje koncepte kot so: metoda konstantnega izboljsevanja procesa (“Kaizen” metoda), koncept stroskov po aktivnostih poslovnega procesa (angl. Activity Based Costing – ABC), celovito obladovanje kakovosti (angl. Total Quality Management – TQM), proizvodnja ravno ob pravem casu (ang. Just In Time – JIT) in druge. Kljub temu, da so te metode in koncepti koristni za povecevanje produktivnosti in obvladovanje stroskov, pa je potencial zmansevanja stroskov v fazi proizvodnje, distribucije in prodaje proizvoda bistveno manjsi, kot v fazi nacrtovanja in razvoja proizvoda. Tako metode za povecevanje produktivnosti in zmanjsevanje stroskov na zalost vplivajo le na priblizno 20% celotnih stroskov v zivljenskem ciklu proizvoda (Bleeker, URL, str.

13). Slika 1 ilustrira razmerje med dejansko nastalimi stroski in dolocenimi, rezerviranimi stroski v celotnem zivljenskem ciklu proizvoda. Slika 1: Doloceni stroski in dejanski nastali stroski v zivljenskem ciklu proizvoda Vir: Prasad Durga A.S.: Target Costing, ICWAI, (URL:http://www.icwai.com/sirc/features/target.asp ), 8.11.2000. Glavnina tradicionalnih naporov za zmanjsevanje stroskov se osredotoca na proizvodnjo, distribucijo in servisiranje proizvodov, saj se vendarle tu stroski tudi pojavijo. Vendar pa je do zacetka proizvodnje dolocenih ze preko osemdeset procentov celotnih stroskov v celotnem zivljenskem ciklu proizvoda. Ko je enkrat proizvod razvit in ko so doloceni ter razviti tudi procesi za izdelavo proizvoda, se lahko vpliva le se na manj kot dvajset procentov celotnih stroskov, brez da bi proizvod in procese bistveno spreminjali.

Kot vidimo lahko s tradicionalnimi metodami zmanjsevanja stroskov in povecevanja produktivnosti vplivamo le na relativno majhen del celotnih stroskov nekega proizvoda. Na Japonskem so v sestdesetih letih zato zaceli uporabljati koncept nacrtovanja proizvodov in procesov, ki ze v prvi fazi nacrtovanja novega proizvoda uposteva zeljeno prodajno ceno proizvoda in zeljen dobicek. Zaceli so uporabljati koncept ciljnih stroskov. 2.2. Osnove koncepta ciljnih stroskov Pri konceptu tradicionalnega upravljanja s stroski (angl. “Tradicional Cost Management”), se izhaja iz celotnih stroskov samega proizvoda.

Proizvod se tako najprej nacrtuje z upostevanjem zahtev kupcev, nacrtuje se proces za izdelavo proizvoda, dolocijo se dobavitelji in cene sestavnih delov, ter izracunajo se celotni stroski proizvoda. Slika 2 shematsko prikazuje koncept tradicionalnega upravljanja s stroski. Slika 2: Koncept tradicionalnega upravljanja s stroski Vir: Crow Kenneth: Target Costing, DRM, (URL: http://members.aol.com/drmassoc/target.html), 3.11.2000 Pri osnovnem konceptu nacrtovane stroske nato odstejemo od ocenjene prodajne cene proizvoda in dobimo pricakovan dobicek. Pri modificirani metodi (angl.

Cost-Plus metoda), nacrtovanim stroskom pristejemo zeljen dobicek in dobimo predvideno prodajno ceno proizvoda. V kolikor je ocenjena prodajna cena previsoka, se predvidijo modifikacije proizvoda oziroma procesov. To lahko naredimo sele ko je vecina projektov in nacrtov proizvoda ze dolocenih in procesov ze planiranih. Spremembe in modifikacije zato zahtevajo dodatne vire kar prinese dodatne stroske.

Ciljna prodajna cena je zaradi tega se teze dosegljiva. Koncept ciljnih stroskov ta tradicionalni nacin postavi na glavo in v osnovi izhaja iz ocenjene prodajne vrednosti proizvoda ali storitve. Pri tem konceptu najprej ocenimo bodoco prodajno vrednost proizvoda s tocno dolocenimi lastnostmi in znacilnostmi, od ocenjene prodajne vrednosti odstejemo zeljen dobicek in tako dobimo ciljne stroske proizvoda ali storitve. Ciljni stroski predstavljajo razliko med prodajno vrednostjo proizvoda v obdobju njegovega celotnega zivljenskega cikla in pricakovanim dobickom od prodaje tega proizvoda (Tekavcic, 2000, str.

4). V svoji osnovi je metoda ciljnih stroskov enostavna enacba: Ciljni stroski = prodajna vrednost – dobicek Ta enacba, ki doloca ciljne stroske kot odvisno spremenljivko, nam pove, da je koncept ciljnih stroskov v svojem bistvu sistem za planiranje dobicka in stroskov. Koncept lahko uporabljamo pri planiranju dobicka in stroskov za posamezen proizvod ali storitev, lahko pa ga uporabimo pri planiranju omejenega ali celotnega portfelja proizvodov ali storitev. Slika 3 shematsko prikazuje koncept ciljnih stroskov. Slika 3: Koncept ciljnih stroskov Vir: Crow Kenneth: Target Costing, DRM, (URL: http://members.aol.com/drmassoc/target.html), 3.11.2000 Koncept ciljnih stroskov lahko pomembno prispeva k uspesnosti novega proizvoda ali storitve saj nam pomaga pri naslednjem (Dutton, URL): q Dolocanju proizvoda / storitve, ki ga kupec zeli in ga bo kupil po planirani ceni.

q Doseganje ciljanega trznega deleza. q Izboljsanje zanesljivosti prihodkov in dobicka. q Hitrejsi in bolj osredotocen razvoj novega proizvoda ali storitve. q Zmanjsani stroski proizvoda in procesov. q Povecana konkurencna moc. q Osredotocenost na stalno izboljsevanje.

Z osredotocanjem na glavne povzrocitelje stroskov (angl. “cost drivers”) v fazi nacrtovanja proizvoda in proizvodnih procesov, nam koncept ciljnih stroskov kaze pot za zmanjsevanje stroskov. Pogosto osredotocanje na glavne povzocitelje stroskov nekega proizvoda ali storitve, pokaze pot za zmanjsevanje stroskov tudi pri drugih sorodnih proizvodih ali storitvah. Pri metodi ciljnih stroskov poiskusa podjetje doseci optimum med kvaliteto in funkcionalnostjo proizvoda na eni strani, njegovo prodajno ceno na drugi strani, tako zadovoljiti kupca in doseci zadovoljivo profitabilnost. Najboljsi sistemi ciljnih stroskov integrirajo stratesko poslovno planiranje, stratesko planiranje dobicka, raziskavo in analizo konkurencnosti, trzne raziskave in zahteve kupcev ter raziskave in razvoj. Ti procesi definirajo proizvodno oziroma storitveno strategijo, ki omogoca dolociti trzne nise, ciljne trzne deleze in planiran obseg prodaje.

Ko tej proizvodni oziroma storiveni strategiji dodamo planiranje dobicka, pridemo do strateskega urnika, ki doloca: razvoj proizvoda, njegovo vkljucitev na trg, koncno ukinitev – zamenjavo na koncu cikla z novim proizvodom in potrebno kapitalsko investiranje v celotnem zivljenskem ciklu proizvoda. Koncept ciljnih stroskov je logicna pot za dolocitev vzrokov stroskov in iskanje moznosti za zmanjsevanje ali odstranitev stroskov pred njihovim nastankom, medtem ko hkrati izboljsujemo kvaliteto in vecamo kupcevo zadovoljstvo. Koncept ciljnih stroskov je za razliko od tradicionalnega koncepta, ki je v osnovi orientiran navznoter v podjetje, usmerjen izrazito proti kupcu in trgu. Koncept ciljnih stroskov je tako sistem za maksimiziranje profita in obvladovanje stroskov, ki z uporabo nacrtovanja storitev ali proizvodov, proizvodnih in prodajnih procesov, ter z nacrtovanjem pripadajoce strukture stroskov in prodajne cene proizvoda/storitve, pomaga podjetju zmanjsati stroske skozi celotni zivljenski cikel proizvoda/storitve in tako doseci marketinski in financni uspeh. 3.

PROCES DOLOCITVE CILJNIH STROSKOV Pri odlocitvi za izdelavo novega proizvoda ali pri vpeljavi nove storitve s pomocjo koncepta ciljnih stroskov je potrebno vloziti veliko naporov in sredstev, ter porabiti veliko casa za dolocitev ciljnih stroskov. Prva faza dolocitve ciljnih stroskov je izbira koncepta proizvoda ali storitve in dolocitev ustreznega polozaja ali nise na trgu. Kljucni odlocitveni faktorji koncepta so naslednji postopki in analize: strategija podjetja in trzna strategija proizvoda ali storitve, raziskava trga, analiza konkurencnosti, tehnolosko planiranje in dolgorocno planiranje proizvodov / storitev, dobicka in stroskov. Slika 4 prikazuje proces dolocanja ciljnih stroskov s kljucnimi odlocitvenimi fakto …

Ciljni Stro353ki essay

Remember. This is just a sample

You can get your custom paper from our expert writers

Get custom paper

Ciljni Stro353ki. (2019, Sep 17). Retrieved from https://sunnypapers.com/ciljni-stro353ki-paper/